Adatkezelési tájékoztató

1.) Az adatkezelő személye és tevékenysége

Az adatkezelő a HR Park Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1012 Budapest, Márvány utca 17.; cégjegyzékszám: 01-09-302136; képviseli: Bágyi Sándor ügyvezető; e-mail cím: info@hrpark.hu; telefon: +36 1 884 4010; továbbiakban: “Adatkezelő”). Az érintettek személyes adatait minden esetben az Adatkezelő kezeli.

Az Adatkezelő munkaerő kölcsönzéssel és közvetítéssel üzletszerűen foglalkozó, Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság. Az Adatkezelő üzemelteti a www.hrpark.hu címen elérhető weboldalt (továbbiakban: „Weboldal”), amelyen lehetőség van munkavállalók (állást keresők) és munkáltatók (állást kínálók) regisztrációjára.

Amennyiben az Adatkezelő munkaerőkölcsönzőként lép jogviszonyba az érintettel, az Adatkezelő kölcsönbeadónak minősül a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (továbbiakban: „Mt.”) alapján. Amennyiben az Adatkezelő a nála regisztráló (őt megbízó) munkáltató és az érintett közötti kapcsolatfelvételt segíti elő, az Adatkezelő közvetítő.

Az Adatkezelő az adatkezelését a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által vezetett adatvédelmi nyilvántartásba bejelentette. A nyilvántartási azonosító: NAIH-137245/2018

 

2.) Az Adatkezelési tájékoztató hatálya, irányadó jogszabályok

Jelen adatkezelési tájékoztató hatálya az Adatkezelő tevékenységére és adatkezeléseire, ezen belül a Weboldal adatkezelésére terjed ki. Nem terjed ki a jelen Tájékoztató hatálya harmadik személyek adatkezeléseire, így a kölcsönvevő adatkezelésére, vagy azon munkáltató adatkezelésére, akihez az Adatkezelő az érintettet közvetíti.

Jelen Tájékoztató hatálya kizárólag a természetes személyek adatainak kezelésére terjed ki.

3.) Az adatkezelés elvei, az irányadó jogszabályok

Az Adatkezelő a jóhiszeműség és a tisztesség követelményeinek megfelelően, az érintettekkel együttműködve jár el az adatkezelés során. Az Adatkezelő csak a törvényben meghatározott, vagy az érintettek által megadott adatokat kezeli, az alábbiakban meghatározott célokból.

Az Adatkezelő a személyes adatokat az irányadó jogszabályoknak megfelelően kezeli. Az adatkezelésre irányadó jogszabályok különösen:

–    az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: „Infotv.”);

–    Mt.

A vonatkozó jogszabályok elérhetők a http://net.jogtar.hu/ címen.

4.) Az adatkezelés célja

Az Adatkezelő a tevékenységének ellátása érdekében kezel személyes adatokat. Az Adatkezelő munkaerő-kölcsönzés során kölcsönbeadóként jár el, ennek során a vele kölcsönzés céljából jogviszonyt létesítő személyeket a kölcsönvevőhöz kölcsönzi. Kölcsönzés esetén az adatkezelés célja elsősorban az érintett és az Adatkezelő között kölcsönzésre irányuló munkaviszony létesítse. Amennyiben az Adatkezelő más munkáltató megbízásából, közvetítőként jár el, az adatkezelés elsődleges célja az érintett és a munkáltató közötti kapcsolat létrehozása, az érintett és a munkáltató közötti munkaviszony létrejöttének az elősegítése.

A fentiek alapján a jelen Tájékoztató hatálya alá tartozó adatkezelések az alábbi célokat szolgálhatják:

 • Az érintett személyének azonosítása, az érintettel való kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás;
 • Az érintett munkaviszony szempontjából jelentős körülményeinek (képzettség, képességek, igények) nyilvántartása;
 • Az érintett és a potenciális munkáltató közötti kapcsolat létrejöttének elősegítése;
 • Az érintett számára az Adatkezelő szolgáltatásainak nyújtása, így munkaerő közvetítés, kölcsönzés céljára munkaviszony létesítése;
 • A jogviszonyból származó jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése;
 • Jogszabályban elrendelt kötelezettségek teljesítése.

5.) Az adatok felvétele

Az Adatkezelő az adatokat elsősorban az érintettől veszi fel. Az adatfelvétel történhet a Weboldalon, vagy az Adatkezelő által erre rendszeresített űrlapon. Az Adatkezelő adatot más forrásból kizárólag akkor vesz fel, ha az érintett ahhoz az adatforrás és az adatátvétel körülményeinek ismeretében, az erről szóló tájékoztatás alapján hozzájárult.

Az érintett a regisztrációval kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő megismerje azon adatokat, amelyeket az érintett hozott nyilvánosságra, és amelyek bárki számára jogszerűen hozzáférhetők. Ilyennek minősülnek különösen azon közösségi oldalak (pl. Facebook), amelyeken az érintett adatait az érintett tette közzé.

A Weboldal esetében az adatok felvétele regisztráció után lehetséges. A regisztráció során az érintett megadja teljes nevét, e-mail címét, és feltölti az önéletrajzát. A regisztráció során a érintett megadja felhasználói nevét és jelszavát, amely a Weboldal használatához szükséges.

6.) Az adatkezelés jogalapja

6.1. Az érintett hozzájárulása

Az adatkezelés jogalapja elsősorban az érintett hozzájárulása. Az érintett a hozzájárulását azzal adja meg, hogy az Adatkezelővel kapcsolatba lép, megadja adatait, és kezdeményezi az Adatkezelő szolgáltatásának igénybe vételét. Az érintett a hozzájárulást az adatai megadásával és az adatkezelésről szóló tájékoztató elfogadásával adja meg.

Amennyiben az érintett az Adatkezelővel szerződést köt, a hozzájárulását az Infotv. 6. § (4) bekezdésében foglaltak szerint adja meg mindazon, szerződésben meghatározott személyes adatai kezeléséhez, amely adatok kezelése a szerződés végrehajtásához szükséges.

6.2. Jogszabály rendelkezése

Amennyiben az érintett és az Adatkezelő között munkaviszony jön létre, az adatkezelésre irányadó az Mt., valamint egyéb, a munkaviszonyra, a közterhekre vonatkozó jogszabályok (munkavédelemre vonatkozó jogszabályok, adózásra, társadalombiztosításra vonatkozó jogszabályok). Amennyiben munkaviszony jön létre az Adatkezelő és az érintett között, az Adatkezelő, mint munkáltató az érintettet a munkaszerződés megkötésével egyidejűleg tájékoztatja az adatok kezeléséről.

 

7.) A kezelt adatok köre

Az Adatkezelő kizárólag az érintettek által megadott adatokat, valamint az Adatkezelő és az érintett közötti jogviszony teljesítése során keletkezett adatokat kezeli. A kezelt adatok az alábbiak:

Teljes név, e-mail cím, telefonszám, lakcím: Az adatkezelés célja az érintett azonosítása, az érintettel való kapcsolatfelvétel lehetősége.

Jelszó: A Weboldalon az érintett által megadott jelszó kezelésének célja a Weboldal használatának biztosítása.

Az érintett által feltöltött önéletrajzban szereplő, végzettségre, képességekre, készségekre vonatkozó adatok: Az érintett a Weboldalra feltöltheti az önéletrajzát. Az adatkezelés célja az érintett képességeinek, alkalmasságának megállapítása, a munkaviszony létesítésének elősegítése.

Egyéb, az érintett által feltöltött dokumentumokban szereplő adatok: Az érintettnek lehetősége van arra, hogy további dokumentumokat (pl. motivációs levél, képzettségeket igazoló okmányok másolata) töltsön fel a Weboldalra. Ezen dokumentumok feltöltése minden esetben önkéntes. Amennyiben az érintett dokumentumokat tölt fel, az Adatkezelő az azokban szereplő adatokat kezeli. Az adatkezelés célja az érintett képességeinek, alkalmasságának megállapítása, a munkaviszony létesítésének elősegítése.

Álláskeresésre vonatkozó adatok: Az Adatkezelő nyilvántartja, hogy az érintett milyen állásokra jelentkezett, és az adatait mely munkáltatók ismerhették meg.

Alkalmassági vizsgálatokkal kapcsolatos adatok: Amennyiben az adott munkakör szempontjából lényeges, az Adatkezelő az érintett alkalmasságát kifejezetten az adott munkakör szempontjából lényeges készségekre, képességekre vonatkozóan vizsgálhatja. Az alkalmassági vizsgálat előtt az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet arról, hogy mi az alkalmassági vizsgálat célja és menete. A vizsgálat eredményét minden esetben az érintett ismeri meg, és annak felhasználására kizárólag az érintett hozzájárulásának alapján kerülhet sor.

8.) Az érintett hozzájárulása megtagadásának, visszavonásának következményei

Amennyiben az érintett egyes adatok, dokumentumok kezeléséhez adott hozzájárulását visszavonja, az nem jelenti automatikusan az álláskeresési folyamatból történő kizárását. Amennyiben valamely adat ismerete szükséges valamely állás betöltéséhez (pl. képzettség, alkalmassági vizsgálat), és az érintett ezen adat kezeléséhez nem járul hozzá, vagy a korábban megadott hozzájárulását visszavonja, az érintett az adott állásra nem közvetíthető, vele munkaviszony az adott állásra sem az Adatkezelő, sem más munkáltató között nem jön létre. Amennyiben a hozzájárulás megtagadása vagy visszavonása a munkaviszony létesítését kizárja, az Adatkezelő erről az érintettet tájékoztatja. A tájékoztatás kiterjed arra is, hogy az adott adat miért fontos az adott állás szempontjából.

9.) Az adatkezelési folyamat leírása, az adatok munkáltató általi megismerése

Az Adatkezelő személyes adatot a fenti 5. pontban meghatározottak szerint vesz fel. Az adatkezelés elsősorban az érintett által megadott adatokon (azonosító adatok, önéletrajz) alapul. Az érintett az adatokat a regisztráció során, vagy később, a Weboldalra belépve adja meg. A regisztráció során az érintett megadja a végzettségére, képességeire, készségeire, a keresett állásra vonatkozó adatokat. A regisztrációs űrlapon szereplő adatok megadása kötelező, kivéve, ha ennek ellenkezője kifejezetten fel van tüntetve.

Az érintett az adatokat önállóan adja meg, az Adatkezelő erre vonatkozóan semmilyen kötelező iránymutatást nem ad, tartalmi elvárásokat nem támaszt. Az érintett az általa megadott adatok kezeléséhez kifejezetten hozzájárul.

Az érintett adatai a munkaerőt kereső munkáltatók számára akkor hozzáférhetők, ha az érintett jelentkezik az adott munkáltató által közzétett álláshirdetésre. Az érintett a regisztrációval, adatai megadásával, valamint meghatározott álláshirdetésre jelentkezéssel kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy adatait a munkáltatók megismerjék. Amennyiben az érintett meghatározott állásra jelentkezik, a jelentkezéssel hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a munkáltató részére az adatokat továbbítsa. A munkáltató személyéről az érintett tájékoztatást kap.

Amennyiben az érintett regisztrációja arra irányul, hogy az Adatkezelővel létesítsen kölcsönzésre irányuló munkaviszonyt, az adatokat az Adatkezelő, mint munkáltató kezeli. Amennyiben munkaviszony jön létre az Adatkezelő és az érintett között, az Adatkezelő, mint munkáltató az érintettet a munkaszerződés megkötésével egyidejűleg tájékoztatja az adatok kezeléséről.

Amennyiben az érintett által megadott adatok alapján nem kerül sor a munkaviszony létesítésére, erről az Adatkezelő az érintettet tájékoztatja. Amennyiben az érintett által megadott adatok alapján van lehetőség arra, hogy a későbbiekben munkaviszony jöjjön létre, az Adatkezelő az adatokat – az érintett tájékoztatása mellett – megőrzi. Amennyiben a megadott adatok alapján nyilvánvaló, hogy a későbbiekben a munkaviszony nem jöhet létre, az adatokat az Adatkezelő törli.

10.) Technikai adatok és cookie-k kezelése

Az Adatkezelő rendszere automatikusan rögzíti a felhasználó számítógépének IP-címét, a látogatás kezdő időpontját, illetve egyes esetekben – a számítógép beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusát. Az így rögzített adatok egyéb személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze. Az adatok kezelése kizárólag statisztikai célokat szolgál.

A cookie-k lehetővé teszik a Weboldal számára, hogy felismerje a korábbi látogatókat. A cookie-k az Adatkezelőt, mint a Weboldal üzemeltetőjét segítik a Weboldal optimalizálásában, abban, hogy a Weboldal szolgáltatásait a felhasználók szokásának megfelelően alakítsa ki. A cookie-k alkalmasak továbbá arra, hogy

–    megjegyezzék a beállításokat, így nem kell azokat a felhasználónak újra rögzítenie, ha egy új oldalra lép,

–    emlékeznek a korábban bevitt adatokra, ezért azokat nem kell újra begépelni,

–    elemzik a honlap használatát annak érdekében, hogy az így nyert információk felhasználásával végrehajtott fejlesztések eredményeként az a lehető legnagyobb mértékben a felhasználó elvárásai szerint működjön, a felhasználó könnyen megtalálja a keresett információt, és

–    figyelemmel kísérik hirdetéseink hatékonyságát.

Amennyiben a Weboldalon az Adatkezelő külső webes szolgáltatások segítségével jelenít meg különféle tartalmakat, az néhány olyan süti tárolását eredményezheti, melyeket nem az Adatkezelő felügyel, így nincs befolyása arra, hogy ezek a weboldalak, illetve külső domainek milyen adatokat gyűjtenek. Ezen cookie-król az adott szolgáltatásra vonatkozó szabályzatok adnak tájékoztatást.

Az Adatkezelő a cookie-kat felhasználja arra, hogy az érintettek felé a Google és a Facebook útján reklámokat jelenítsen meg. Az adatkezelés emberi beavatkozás nélkül történik.

A felhasználó beállíthatja webes keresőjét úgy, hogy elfogadjon minden sütit, elutasítsa mindet, vagy értesítse a felhasználót, ha süti érkezik a gépére. A beállítási lehetőségek általában a böngésző „Opciók” vagy „Beállítások” menüpontjában találhatók.

Az angol nyelvű www.aboutcookies.org weboldalon található részletes tájékoztató szintén segít a különböző böngészőkben történő beállításokban

11.) Adattovábbítás

Az Adatkezelő személyes adatot csak akkor továbbít harmadik személy részére, ha ahhoz az érintett egyértelműen – a továbbított adatkör és az adattovábbítás címzettje ismeretében – hozzájárult, vagy az adattovábbításra törvény felhatalmazást ad.

Az Adatkezelő az adattovábbításokat minden esetben dokumentálja, és az adattovábbításokról nyilvántartást vezet.

12.) Adatfeldolgozás

Az Adatkezelő a tevékenysége ellátásához jogosult adatfeldolgozót igénybe venni. Az adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Az Adatkezelő ellenőrzi az adatfeldolgozók munkáját. Az adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybe vételére csak az Adatkezelőhozzájárulásával jogosultak.

Az Adatkezelő az adatfeldolgozók személyét a jelen Tájékoztatóban feltünteti.

13.) Adatbiztonság, az adatok megismerése

Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az Adatkezelő az általa kezelt adatokat az irányadó jogszabályoknak megfelelően tartja nyilván, biztosítva, hogy az adatokat csak azok a munkavállalók, és egyéb az Adatkezelő érdekkörében eljáró személyek (adatfeldolgozók) ismerhessék meg, akiknek erre munkakörük, feladatuk ellátása érdekében szükségük van. Az adatokat a munkavállaló szervezetén belül csak naplózás mellett lehet megismerni. Az Adatkezelő munkavállalói egyedi kereséseket, az adatokon egyedi műveleteket csak az érintett kérésére végeznek, vagy abban az esetben, ha ez a szolgáltatás nyújtása érdekében szükséges.

Az Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére. Az Adatkezelő több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.

Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:

–    A jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül a szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai védelemről (hozzáférés védelem, hálózati védelem);

–    Az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről, ezen belül a rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről (tükrözés, biztonsági mentés);

–    Az adatállományok vírusok elleni védelméről (vírusvédelem);

–    Az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai védelméről, ezen belül a tűzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár elleni védelemről, illetve az ilyen események következtében bekövetkező károsodások helyreállíthatóságáról (archiválás, tűzvédelem).

A munkavállalók, és egyéb, az Adatkezelő érdekében eljáró személyek az általuk használt, vagy birtokukban lévő, személyes adatokat is tartalmazó adathordozókat, függetlenül az adatok rögzítésének módjától, kötelesek biztonságosan őrizni, és védeni a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

Az Adatkezelő az elektronikus nyilvántartást informatikai program útján üzemelteti, amely megfelel az adatbiztonság követelményeinek. A program biztosítja, hogy az adatokhoz csak célhoz kötötten, ellenőrzött körülmények között csak azon személyek férjenek hozzá, akiknek a feladataik ellátása érdekében erre szükségük van.

14.) Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha

 1. a) kezelése jogellenes;

Amennyiben kiderül, hogy az adatok kezelése jogellenesen történik, az Adatkezelő a törlést haladéktalanul végrehajtja.

 1. b) az érintett kéri (a jogszabályon alapuló adatkezelések kivételével);

Az érintett önkéntes hozzájárulása alapján kezelt adatok törlését az érintett kérheti. Ez esetben az Adatkezelő az adatokat törli. A törlés csak akkor tagadható meg, ha az adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad. A törlési kérelem megtagadásáról, és az adatkezelést lehetővé tevő jogszabályról az Adatkezelő minden esetben tájékoztatást ad.

 1. c) az adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
 2. d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;

Az adatokat az Adatkezelő törli, ha az adatkezelésnek már nincs célja, vagy letelt a törvényben meghatározott időtartam. Az egyes adatkezelésekhez kapcsolódó időtartamokat az adatkezelések leírásai tartalmazzák (lásd fent).

 1. e) azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte

Amennyiben bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság jogerősen elrendeli az adatok törlését, a törlést az Adatkezelő végrehajtja.

Törlés helyett az Adatkezelő – az érintett tájékoztatása mellett – zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

A jogszabály által elrendelt adatkezelések esetében az adatok törlésére a jogszabály rendelkezése az irányadó.

A törlés esetén az Adatkezelő az adatokat személyazonosításra alkalmatlanná teszi. Amennyiben jogszabály azt előírja, az Adatkezelő a személyes adatot tartalmazó adathordozót megsemmisíti.

15.) Az érintettek jogai és érvényesítésük

Az Adatkezelő az érintettet a kapcsolatfelvétellel egyidejűleg tájékoztatja az adatok kezeléséről. Az érintett emellett bármikor jogosult arra, hogy az adatkezelésről tájékoztatást kérjen.

Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

Az érintett kérheti, hogy a tévesen szereplő személyes adatát az Adatkezelő helyesbítse. Abban az esetben, ha a helyesbítendő adatok alapján rendszeres adatszolgáltatás történik, az Adatkezelő szükség esetén a helyesbítésről tájékoztatja az adatszolgáltatás címzettjét, illetve az érintett figyelmét felhívja arra, hogy a helyesbítést más adatkezelőnél is kezdeményeznie kell.

Az érintett a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével kérheti a személyes adatai törlését. Az Adatkezelő az érintettet a törlésről tájékoztatja.

Az érintett az Infotv.-ben meghatározottak szerint tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.

Az érintett tájékoztatás, helyesbítés, törlés iránti kérelmét előterjesztheti írásban, az Adatkezelő székhelyére, telephelyére címzett levélben, vagy az Adatkezelőnek küldött e-mailben.

Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Az érintett a fenti, jogainak gyakorlásával kapcsolatos nyilatkozatokat megteheti az adatkezelő 1. pontban írt elérhetőségein.

Az érintett panaszával fordulhat közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) is. Az érintett jogosult jogainak megsértése esetén az Infotv. 22. § (1) bekezdése alapján bírósághoz fordulni. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az Adatkezelő kérésre az érintettet részletesen tájékoztatja a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.